Kurs za sticanje zvanja sportski instruktor sprecijalista joge

Saglasno Zakonu o sportu Republike Srbije, Instruktor u sportu je sportsko zanimanje lica koja se bave poslovima osnovne obuke u određenoj sportskoj grani, a naziv zanimanja obuhvata i naziv određene sportske aktivnosti, u našem slučaju Joga.

Karakteristični poslovi instruktora u sportu jesu: realizacija procesa osnovnog tehničko – taktičkog obučavanja vežbača; pripremanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja; obezbeđivanje preventivnih mera bezbednosti i pružanje prve pomoći kod povreda; izvođenje programa sportskih aktivnosti sa vežbačima, organizacija stručnih seminara i sl.

Zvanje u okviru zanimanja instruktora koje se ovim programom stiče je sportski instruktor specijalista. Za sticanje zvanja sportski instruktor specijalista neophodno je najmanje završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa. U skladu sa navedenim, program osposobljavanja sportskih instruktora specijalista podrazumeva 240 nastavnih časova. Programom su planirana predavanja i polaganje ispita iz 6 opšte i 6 uže stručnih predmeta.

Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (Član 27.), bez obzira na nivo, pravo na organizovanje stručnog osposobljavanja imaju isključivo akreditovane visokoškolske institucije u oblasti sporta (fakulteti ili visoke škole). Saglasno tome I naš Savez je organizovao ovaj program sa Fakultetom za sport I turizam TIMS iz Novog Sada sa kojim imamo Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji I u čijoj će organizaciji održavati edukacija I provera znanja iz opštih predmeta.

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Sa nastavom se kreće kada se prijavi dovoljan broj kandidata neophodnih za formiranje optimalne grupe. Nastava iz opštih predmeta se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se podnose pojedinačno kroz kontakt sa nadležnim mentorom prema teritorijalnoj pripadnosti zainteresovanih.

Cena ukupnog kursa osposobljavanja za joga instruktore je 430 evra, od čega se 190 evra odnosi na obuku I polaganje iz opštih predmeta na Fakultetu, a ostalih 240 evra na stručnu obuku u organizaciji našeg Saveza.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem neophodno je da podnese prijavu (obrazac za prijavu) i do početka nastave na račun Saveza uplati prvu ratu koja iznosi 240 evra. Preostali deo može da se platiti u tri rate, a najkasnije do završetka obuke.

Nakon završetka obuke I dobijanja odgovarajuće diploma o stručnoj osposobljenosti, kandidati podnose Savezu zahtev za dobijanje radne dozvole za samostalno obavljanje delatnosti instruktora joge, koja se saglasno Zakonu i “Pravilniku o dozvoli za rad sportskih stručnjaka”, Sl. Glasnik RS. Br.7 iz 2013.g. dodeljuje na period od tri godine. Naš Savez ovu dozvolu izdaje na bazi Saglasnosti za izdavanje i obnavljanje dozvole za rad sportskih stručnjaka koju smo dobili odlukom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije br.66-00-99/2015-03 od 15.04.2015. godine kao i “Pravilnika o stručnom radu u oblasti joge“ našeg Saveza. Naknada za izdavanje dozvole za rad prema ovoj saglasnosti Ministarstva iznosi 8.000 dinara i vrši se posle dobijanja naše saglasnosti, uplatom na tekući račun Saveza joga udruženja Srbije, Novi Beograd br: 330-4014894-91. Svi kandidati koji dobiju radnu dozvolu dužni su da u toku perioda od tri godine obave I najmanje osam časova dodatnog osposobljavanja godišnje, kroz praksu na stručnim seminarima priznatim od strane Saveza I saglasno tome bodovanim.

Nastavni predmeti u okviru programa osposobljavanja sportskih instruktora joge- specijalista
[table id=2 /]